ឆ្នាំងសាក AC EV

 • 11KW 16A Single Charging Gun Vertical AC EV Charger

  11KW 16A Single Charging Gun Vertical AC EV Charger

  ឈ្មោះ​ធាតុ CHINAEVSE™️11KW 16A Single Charging Gun Vertical AC EV Charger
  ប្រភេទទិន្នផល GB/T, IEC62196-2 (ប្រភេទ 1/ប្រភេទ 2) ខ្សែ ឬរន្ធ
  វ៉ុលដែលបានវាយតម្លៃ 400V ± 10%
  វាយតម្លៃបច្ចុប្បន្ន ១៦ ក
  OCPP OCPP 1.6 (ជាជម្រើស)
  វិញ្ញាបនបត្រ CE, TUV, UL
  ការធានា 5 ឆ្នាំ
 • 7KW 32A Single Charging Gun Vertical AC EV Charger

  7KW 32A Single Charging Gun Vertical AC EV Charger

  ឈ្មោះ​ធាតុ CHINAEVSE™️7KW 32A Single Charging Gun Vertical AC EV Charger
  ប្រភេទទិន្នផល GB/T, IEC62196-2 (ប្រភេទ 1/ប្រភេទ 2) ខ្សែ ឬរន្ធ
  វ៉ុលដែលបានវាយតម្លៃ 230V ± 10%
  វាយតម្លៃបច្ចុប្បន្ន ៣២ ក
  OCPP OCPP 1.6 (ជាជម្រើស)
  វិញ្ញាបនបត្រ CE, TUV, UL
  ការធានា 5 ឆ្នាំ
 • 22KW 32A home Charger AC EV

  22KW 32A home Charger AC EV

  ឈ្មោះ​ធាតុ CHINAEVSE™️ 22KW 32A home Charger AC EV
  ស្តង់ដារ GB/T, IEC62196-2 (ប្រភេទ 1/ប្រភេទ 2)
  វ៉ុលដែលបានវាយតម្លៃ 380V ± 20%
  វាយតម្លៃបច្ចុប្បន្ន ៣២ ក
  វិញ្ញាបនបត្រ CE, TUV, UL
  ការធានា 5 ឆ្នាំ
 • 11KW 16A home Charger AC EV

  11KW 16A home Charger AC EV

  ឈ្មោះ​ធាតុ CHINAEVSE™️ 11KW 16A home Charger AC EV
  ស្តង់ដារ GB/T, IEC62196-2 (ប្រភេទ 1/ប្រភេទ 2)
  វ៉ុលដែលបានវាយតម្លៃ 380V ± 20%
  វាយតម្លៃបច្ចុប្បន្ន ១៦ ក
  វិញ្ញាបនបត្រ CE, TUV, UL
  ការធានា 5 ឆ្នាំ
 • 22KW 3Phase Double 16A កាំភ្លើងសាក AC EV ឆ្នាំងសាក

  22KW 3Phase Double 16A កាំភ្លើងសាក AC EV ឆ្នាំងសាក

  ឈ្មោះ​ធាតុ CHINAEVSE™️22KW 3Phase Double 16A Charging Guns AC EV Charger
  ប្រភេទទិន្នផល GB/T, IEC62196-2 (ប្រភេទ 1/ប្រភេទ 2) ខ្សែ ឬរន្ធ
  វ៉ុលដែលបានវាយតម្លៃ 400V ± 10%
  វាយតម្លៃបច្ចុប្បន្ន 16A+16A
  OCPP OCPP 1.6 (ជាជម្រើស)
  វិញ្ញាបនបត្រ CE, TUV, UL
  ការធានា 5 ឆ្នាំ
 • 14KW 1Phase Double 32A កាំភ្លើងសាក AC EV ឆ្នាំងសាក

  14KW 1Phase Double 32A កាំភ្លើងសាក AC EV ឆ្នាំងសាក

  ឈ្មោះ​ធាតុ CHINAEVSE™️14KW 1Phase Double 32A Charging Guns AC EV Charger
  ប្រភេទទិន្នផល GB/T, IEC62196-2 (ប្រភេទ 1/ប្រភេទ 2) ខ្សែ ឬរន្ធ
  វ៉ុលដែលបានវាយតម្លៃ 230V ± 10%
  វាយតម្លៃបច្ចុប្បន្ន 32A+32A
  OCPP OCPP 1.6 (ជាជម្រើស)
  វិញ្ញាបនបត្រ CE, TUV, UL
  ការធានា 5 ឆ្នាំ
 • 44KW 3Phase Double 32A កាំភ្លើងសាក AC EV ឆ្នាំងសាក

  44KW 3Phase Double 32A កាំភ្លើងសាក AC EV ឆ្នាំងសាក

  ឈ្មោះ​ធាតុ CHINAEVSE™️44KW 3Phase Double 32A Charging Guns AC EV Charger
  ប្រភេទទិន្នផល GB/T, IEC62196-2 (ប្រភេទ 1/ប្រភេទ 2) ខ្សែ ឬរន្ធ
  វ៉ុលដែលបានវាយតម្លៃ 400V ± 10%
  វាយតម្លៃបច្ចុប្បន្ន 32A+32A
  OCPP OCPP 1.6 (ជាជម្រើស)
  វិញ្ញាបនបត្រ CE, TUV, UL
  ការធានា 5 ឆ្នាំ
 • ឆ្នាំងសាក AC EV 7KW 32A នៅផ្ទះ

  ឆ្នាំងសាក AC EV 7KW 32A នៅផ្ទះ

  ឈ្មោះ​ធាតុ CHINAEVSE™️7KW 32A home Charger AC EV
  ស្តង់ដារ GB/T, IEC62196-2 (ប្រភេទ 1/ប្រភេទ 2)
  វ៉ុលដែលបានវាយតម្លៃ 220V ± 20%
  វាយតម្លៃបច្ចុប្បន្ន ៣២ ក
  វិញ្ញាបនបត្រ CE, TUV, UL
  ការធានា 5 ឆ្នាំ
 • 22KW 32A Single Charging Gun Vertical AC EV Charger

  22KW 32A Single Charging Gun Vertical AC EV Charger

  ឈ្មោះ​ធាតុ CHINAEVSE™️22KW 32A Single Charging Gun Vertical AC EV Charger
  ប្រភេទទិន្នផល GB/T, IEC62196-2 (ប្រភេទ 1/ប្រភេទ 2) ខ្សែ ឬរន្ធ
  វ៉ុលដែលបានវាយតម្លៃ 400V ± 10%
  វាយតម្លៃបច្ចុប្បន្ន ៣២ ក
  OCPP OCPP 1.6 (ជាជម្រើស)
  វិញ្ញាបនបត្រ CE, TUV, UL
  ការធានា 5 ឆ្នាំ
 • 11KW 16A Commercial OCPP AC EV ឆ្នាំងសាក

  11KW 16A Commercial OCPP AC EV ឆ្នាំងសាក

  ឈ្មោះ​ធាតុ CHINAEVSE™️11KW 16A Commercial OCPP AC EV Charger
  ស្តង់ដារ GB/T, IEC62196-2 (ប្រភេទ 1/ប្រភេទ 2)
  វ៉ុលដែលបានវាយតម្លៃ 400V ± 10%
  វាយតម្លៃបច្ចុប្បន្ន ១៦ ក
  OCPP ការគាំទ្រ OCPP 1.6
  វិញ្ញាបនបត្រ CE, TUV, UL
  ការធានា 5 ឆ្នាំ
 • 22KW 32A Commercial OCPP AC EV ឆ្នាំងសាក

  22KW 32A Commercial OCPP AC EV ឆ្នាំងសាក

  ឈ្មោះ​ធាតុ CHINAEVSE™️ 22KW 32A Commercial OCPP AC EV Charger
  ស្តង់ដារ GB/T, IEC62196-2 (ប្រភេទ 1/ប្រភេទ 2)
  វ៉ុលដែលបានវាយតម្លៃ 400V ± 10%
  វាយតម្លៃបច្ចុប្បន្ន ៣២ ក
  OCPP ការគាំទ្រ OCPP 1.6
  វិញ្ញាបនបត្រ CE, TUV, UL
  ការធានា 5 ឆ្នាំ
 • 7KW 32A Commercial OCPP AC EV ឆ្នាំងសាក

  7KW 32A Commercial OCPP AC EV ឆ្នាំងសាក

  ឈ្មោះ​ធាតុ CHINAEVSE™️7KW 32A Commercial OCPP AC EV Charger
  ស្តង់ដារ GB/T, IEC62196-2 (ប្រភេទ 1/ប្រភេទ 2)
  វ៉ុលដែលបានវាយតម្លៃ 230V ± 10%
  វាយតម្លៃបច្ចុប្បន្ន ៣២ ក
  OCPP ការគាំទ្រ OCPP 1.6
  វិញ្ញាបនបត្រ CE, TUV, UL
  ការធានា 5 ឆ្នាំ