ឧបករណ៍សាកថ្មតែមួយប្រភេទ Vertical AC EV Charger

 • 11KW 16A Single Charging Gun Vertical AC EV Charger

  11KW 16A Single Charging Gun Vertical AC EV Charger

  ឈ្មោះ​ធាតុ CHINAEVSE™️11KW 16A Single Charging Gun Vertical AC EV Charger
  ប្រភេទទិន្នផល GB/T, IEC62196-2 (ប្រភេទ 1/ប្រភេទ 2) ខ្សែ ឬរន្ធ
  វ៉ុលដែលបានវាយតម្លៃ 400V ± 10%
  វាយតម្លៃបច្ចុប្បន្ន ១៦ ក
  OCPP OCPP 1.6 (ជាជម្រើស)
  វិញ្ញាបនបត្រ CE, TUV, UL
  ការធានា 5 ឆ្នាំ
 • 7KW 32A Single Charging Gun Vertical AC EV Charger

  7KW 32A Single Charging Gun Vertical AC EV Charger

  ឈ្មោះ​ធាតុ CHINAEVSE™️7KW 32A Single Charging Gun Vertical AC EV Charger
  ប្រភេទទិន្នផល GB/T, IEC62196-2 (ប្រភេទ 1/ប្រភេទ 2) ខ្សែ ឬរន្ធ
  វ៉ុលដែលបានវាយតម្លៃ 230V ± 10%
  វាយតម្លៃបច្ចុប្បន្ន ៣២ ក
  OCPP OCPP 1.6 (ជាជម្រើស)
  វិញ្ញាបនបត្រ CE, TUV, UL
  ការធានា 5 ឆ្នាំ
 • 22KW 32A Single Charging Gun Vertical AC EV Charger

  22KW 32A Single Charging Gun Vertical AC EV Charger

  ឈ្មោះ​ធាតុ CHINAEVSE™️22KW 32A Single Charging Gun Vertical AC EV Charger
  ប្រភេទទិន្នផល GB/T, IEC62196-2 (ប្រភេទ 1/ប្រភេទ 2) ខ្សែ ឬរន្ធ
  វ៉ុលដែលបានវាយតម្លៃ 400V ± 10%
  វាយតម្លៃបច្ចុប្បន្ន ៣២ ក
  OCPP OCPP 1.6 (ជាជម្រើស)
  វិញ្ញាបនបត្រ CE, TUV, UL
  ការធានា 5 ឆ្នាំ