ខ្សែសាក EV

 • ខ្សែសាក NACS DC

  ខ្សែសាក NACS DC

  ខ្សែសាក NACS DC រួមជាមួយនឹងការបង្កើនការយល់ដឹងអំពីការការពារបរិស្ថាន មនុស្សកាន់តែច្រើនឡើងចង់ប្រើប្រាស់ថាមពលបៃតងដើម្បីការពារ និងកែលម្អបរិស្ថានជុំវិញ។ទន្ទឹមនឹងនោះ រដ្ឋាភិបាលក៏លើកទឹកចិត្ត និងតស៊ូមតិលើការធ្វើដំណើរបៃតង ដោយប្រើយានថាមពលបៃតង ដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលដៅអភិរក្សថាមពល និងកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័ន។អឺរ៉ុប​នឹង​ក្លាយ​ជា​ទីផ្សារ​រថយន្ត​អគ្គិសនី​ធំ​ទីពីរ​ក្នុង​ពិភពលោក​បន្ទាប់​ពី​ប្រទេស​ចិន។ក្នុងឆ្នាំ 2018 បរិមាណលក់រថយន្តអគ្គិសនី...
 • 32A_40A_48A_80A SAE J1772 ប្រភេទ 1 ខ្សែសាក

  32A_40A_48A_80A SAE J1772 ប្រភេទ 1 ខ្សែសាក

  ខ្សែសាក 32A/40A/48A/80A SAE J1772 ប្រភេទ 1
  ឈ្មោះ​ធាតុ CHINAEVSE™️32A/40A/48A/80A SAE J1772 ប្រភេទ 1 ខ្សែសាក
  វ៉ុលដែលបានវាយតម្លៃ 250VAC
  វាយតម្លៃបច្ចុប្បន្ន 32A/40A/48A/80A
  វិញ្ញាបនបត្រ ETL, UL
  ការធានា 5 ឆ្នាំ
 • 7KW 32A Type 2 to Type 2 Spiral Charging Cable

  7KW 32A Type 2 to Type 2 Spiral Charging Cable

  ឈ្មោះ​ធាតុ CHINAEVSE™️7KW 32A Type 2 to Type 2 Spiral Charging Cable
  វ៉ុលដែលបានវាយតម្លៃ 250VAC
  វាយតម្លៃបច្ចុប្បន្ន ៣២ ក
  វិញ្ញាបនបត្រ CE, TUV, UL
  ការធានា 5 ឆ្នាំ
 • 7KW 32A ប្រភេទ 2 ទៅ Type 2 ខ្សែសាក

  7KW 32A ប្រភេទ 2 ទៅ Type 2 ខ្សែសាក

  ឈ្មោះ​ធាតុ CHINAEVSE™️7KW 32A ប្រភេទ 2 ទៅ Type 2 ខ្សែសាក
  វ៉ុលដែលបានវាយតម្លៃ 250VAC
  វាយតម្លៃបច្ចុប្បន្ន ៣២ ក
  វិញ្ញាបនបត្រ CE, TUV, UL
  ការធានា 5 ឆ្នាំ
 • 7KW 32A ប្រភេទ 2 ទៅ Type 1 ខ្សែសាក

  7KW 32A ប្រភេទ 2 ទៅ Type 1 ខ្សែសាក

  ឈ្មោះ​ធាតុ CHINAEVSE™️7KW 32A ប្រភេទ 2 ទៅ Type 1 ខ្សែសាក
  វ៉ុលដែលបានវាយតម្លៃ 250VAC
  វាយតម្លៃបច្ចុប្បន្ន ៣២ ក
  វិញ្ញាបនបត្រ CE, TUV, UL
  ការធានា 5 ឆ្នាំ
 • 3.5KW 16A Type 2 to Type 2 Spiral Charging Cable

  3.5KW 16A Type 2 to Type 2 Spiral Charging Cable

  ឈ្មោះ​ធាតុ CHINAEVSE™️3.5KW 16A Type 2 to Type 2 Spiral Charging Cable
  វ៉ុលដែលបានវាយតម្លៃ 250VAC
  វាយតម្លៃបច្ចុប្បន្ន ១៦ ក
  វិញ្ញាបនបត្រ CE, TUV, UL
  ការធានា 5 ឆ្នាំ
 • 3.5KW 16A ប្រភេទ 2 ទៅ Type 2 ខ្សែសាក

  3.5KW 16A ប្រភេទ 2 ទៅ Type 2 ខ្សែសាក

  ឈ្មោះ​ធាតុ CHINAEVSE™️3.5KW 16A ប្រភេទ 2 ទៅ Type 2 ខ្សែសាក
  វ៉ុលដែលបានវាយតម្លៃ 250VAC
  វាយតម្លៃបច្ចុប្បន្ន ១៦ ក
  វិញ្ញាបនបត្រ CE, TUV, UL
  ការធានា 5 ឆ្នាំ
 • 3.5KW 16A ប្រភេទ 2 ទៅ Type 1 ខ្សែសាក

  3.5KW 16A ប្រភេទ 2 ទៅ Type 1 ខ្សែសាក

  ឈ្មោះ​ធាតុ CHINAEVSE™️3.5KW 16A ប្រភេទ 2 ទៅ Type 1 ខ្សែសាក
  វ៉ុលដែលបានវាយតម្លៃ 250VAC
  វាយតម្លៃបច្ចុប្បន្ន ១៦ ក
  វិញ្ញាបនបត្រ CE, TUV, UL
  ការធានា 5 ឆ្នាំ
 • 7KW ប្រភេទ 2 Socket Type 1 32A Extension Cable

  7KW ប្រភេទ 2 Socket Type 1 32A Extension Cable

  ឈ្មោះ​ធាតុ CHINAEVSE™️7KW ប្រភេទ 2 Socket Type 1 32A Extension Cable
  វ៉ុលដែលបានវាយតម្លៃ 250VAC
  វាយតម្លៃបច្ចុប្បន្ន ៣២ ក
  វិញ្ញាបនបត្រ CE, TUV, UL
  ការធានា 5 ឆ្នាំ
 • 9.8KW J1772 ប្រភេទ 1 40A ខ្សែបន្ថែម

  9.8KW J1772 ប្រភេទ 1 40A ខ្សែបន្ថែម

  ឈ្មោះ​ធាតុ CHINAEVSE™️9.8KW J1772 ប្រភេទ 1 40A ខ្សែបន្ថែម
  វ៉ុលដែលបានវាយតម្លៃ 250VAC
  វាយតម្លៃបច្ចុប្បន្ន 40A
  វិញ្ញាបនបត្រ CE, TUV, UL
  ការធានា 5 ឆ្នាំ
 • 11KW 16A 3Phase Type 2 to Type 2 Charging Cable

  11KW 16A 3Phase Type 2 to Type 2 Charging Cable

  ឈ្មោះ​ធាតុ CHINAEVSE™️11KW 16A 3Phase Type 2 to Type 2 Charging Cable
  វ៉ុលដែលបានវាយតម្លៃ 400VAC
  វាយតម្លៃបច្ចុប្បន្ន ១៦ ក
  វិញ្ញាបនបត្រ CE, TUV, UL
  ការធានា 5 ឆ្នាំ
 • 11KW 16A 3Phase Type 2 to Type 2 Spiral Charging Cable

  11KW 16A 3Phase Type 2 to Type 2 Spiral Charging Cable

  ឈ្មោះ​ធាតុ CHINAEVSE™️11KW 16A 3Phase Type 2 to Type 2 Spiral Charging Cable
  វ៉ុលដែលបានវាយតម្លៃ 400VAC
  វាយតម្លៃបច្ចុប្បន្ន ១៦ ក
  វិញ្ញាបនបត្រ CE, TUV, UL
  ការធានា 5 ឆ្នាំ
12បន្ទាប់ >>> ទំព័រ 1/2